Uchwała Nr 895/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr 895/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,  z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203,   poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365. Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, nowo wybudowanych oraz zakupionych budynków, budowli lub ich części będących własnością przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie miasta Płocka w ramach pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).
2. Przez przedsiębiorcę rozumie się:
a) mikroprzedsiębiorcę w rozumieniu art. 104 ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.  U.  Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
b) małego przedsiębiorcę w rozumieniu  art. 105 ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.  U.  Nr 173, poz. 1807 ze zm.),
c) średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 106 ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807  ze zm.).

§ 2

Organem  udzielającym  pomocy  de minimis na  mocy  przepisów  niniejszej  uchwały  jest  Rada Miasta Płocka.

§ 3

Postanowień uchwały nie stosuje się do pomocy:
1) udzielanej w sektorze przewozu rzeczy i osób oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2) udzielanej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc  jest bezpośrednio związana z ilością produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności eksportowej; 
3) uwarunkowanej  użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi.

§ 4

Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1, ma miejsce, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat, nie przekracza kwoty 100 tys. euro.

§ 5

1. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
2. Przez nową inwestycję, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć:
a) budowę lub rozbudowę obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
b) zakup nieruchomości niewykorzystywanej na działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie pomocy;
c) rozpoczęcie działalności gospodarczej w obiektach już istniejących, niewykorzystywanych    na działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat ;
d) zakup zakładu, który został lub zostałby zlikwidowany, jeżeli nie zostałby zakupiony.
3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy,  w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu ilości nowo utworzonych miejsc pracy nie uwzględnia się pracowników poprzednio zatrudnionych u wnioskodawcy.

§ 6

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli przedsiębiorca po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizuje (tj. odda do użytku) na terenie miasta Płocka nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy. Zwolnienie z podatku dotyczy nieruchomości określonych w § 5 ustęp 2.
2. Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej   3 miejsca pracy,
2) 2 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej   7 miejsc pracy,
3) 3 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
4) 4 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
5) 5 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowa inwestycja spowodowała przyrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem nowej inwestycji,  w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu ilości nowo utworzonych miejsc pracy nie uwzględnia się pracowników poprzednio zatrudnionych u wnioskodawcy.
4. W przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, tj. funkcjonujących krócej niż 12 miesięcy, należy odnieść się do średniego zatrudnienia z okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Zwolnienie przysługuje, jeżeli:
a) zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia  oraz kolejnych 12 miesięcy,
b) na nowoutworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby bezrobotne, zamieszkałe na terenie miasta Płocka lub którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

§ 7

1. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nieruchomości zajętych na:
a) stacje paliw,
b) działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem paliwami,
c) działalność handlową prowadzoną na powierzchni użytkowej budynku większej niż 300m2,
d) będących w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących działalność w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali.
2. Przez powierzchnię użytkową budynku rozumie się powierzchnię w rozumieniu art. 1a pkt 1 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
3. Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowane jest brakiem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Płocka.

§ 8

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest złożenie:
a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis;
b) dokumentów potwierdzających dokonanie nowej inwestycji;
c) informacji dotyczącej planowanych do utworzenia miejsc pracy;
d) informacji o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat;
e) zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków, za wyjątkiem podatków, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Płocka.
2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a, c, d, stanowią załączniki nr 1-3  do niniejszej uchwały.
3. Tworzenie nowych miejsc pracy nie może się rozpocząć przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy w ramach niniejszej uchwały.
4. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył dokumenty potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w uchwale.
5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem :
a) informacji o otrzymanej pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1 pkt d,
b) dokumentów potwierdzających liczbę zatrudnionych,
c) deklaracji na podatek od nieruchomości w części dotyczącej zwolnień według obowiązującego wzoru, określonego stosowną uchwałą Rady Miasta Płocka na dany rok podatkowy.
6. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, organ podatkowy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości      tej pomocy.
7. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z uchwały, Prezydent Miasta Płocka wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

§ 9

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Płocka o utracie warunków zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę.
2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1, powiadomi Prezydenta Miasta Płocka o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od miesiąca, w którym utracił te warunki.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Płocka o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie zwolnienia z podatku, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku przedsiębiorca zobowiązany  jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.
5. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres.
6. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku poczynając od dnia, kiedy zaistniały  te okoliczności.
7. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową, do której stosuje się właściwe przepisy.
8. Jeżeli przedsiębiorca nie utrzyma zwiększonego poziomu zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 6 ust 5 pkt a, wówczas stosuje się ust 7.
9. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem uzyskanym na podstawie uchwały, wówczas kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.
10. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej pomocy.

§ 10

1. W okresie korzystania z pomocy de minimis, określonej w niniejszej uchwale, może nastąpić weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę informacji w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Płocka.
2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia jest zobowiązany:
a) do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu podatkowego – dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania;
b) przechowywania dokumentów z nią związanych przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

§ 11

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy de minimis o której mowa w niniejszej uchwale jest zobowiązany złożyć udokumentowany wniosek o udzielenie niniejszej pomocy do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 12

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Płocka.

§ 13

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 480
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji