UCHWAŁA NR 452/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia warunkowego dofinansowania w ramach projektu pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II

UCHWAŁA NR 452/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia warunkowego dofinansowania w ramach projektu pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1) przyjęcia środków finansowych z tytułu warunkowego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 – 2006 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II” do kwoty 10.877.634,93 zł,
2) zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr 42/05, zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 28.09.2006 r., nr 2 z dnia 13.07.2007 r., nr 3 z dnia  24.10.2007 r. i nr 4 z dnia 19.12.2008 r, poprzez wystawienie w imieniu Gminy – Miasto Płock weksla in blanco z deklaracją wekslową na kwotę, o której mowa w pkt 1.

§ 2

Źródłem realizacji zabezpieczenia będą dochody budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z zawarciem aneksu Nr 4 do umowy nr 42/05 o dofinansowanie projektu pn. ”Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II” w zakresie uzyskania dofinansowania warunkowego w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 - 2006” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.877.634,93 zł, konieczne jest podjęcie działań umożliwiających otrzymanie dofinansowania.
W celu otrzymania dofinansowania, niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia  w formie  weksla in blanco z deklaracją wekslową.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 08:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 977
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji