UCHWAŁA NR 822/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie skargi Pani Marioli Adamkowskiej z dnia 06 lutego 2014 r

UCHWAŁA NR 822/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie skargi Pani Marioli Adamkowskiej z dnia 06 lutego 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1.

Skargę Pani Marioli Adamkowskiej zamieszkałej w Płocku z dnia 06 lutego 2014 roku na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Przewodniczący 

          Rady Miasta Płocka 

 

 

  Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 380
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji