UCHWAŁA NR 333/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2004.

UCHWAŁA NR 333/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy  kwartały 2003 roku  celem wymiaru podatku leśnego na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym          ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 4 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 216, poz. 1826 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października  2003 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa  za  pierwsze trzy  kwartały 2003 roku  ( Monitor Polski z dnia 31 października 2003 roku  Nr 50, poz. 787 ) Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna  za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku  w kwocie 107,70zł. za 1 m3 , jako podstawę wymiaru podatku  leśnego  na rok 2004.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi  Miasta Płocka.

§ 3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego w 2004 roku.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 21/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku celem wymiaru podatku leśnego na rok 2003.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 222
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji