UCHWAŁA NR 654/XLV/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 654/XLV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co  następuje:


§ 1

1.Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Radzanowo w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Radzanowo, na trasie Brochocin - Płock.
2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Wójtem Gminy Radzanowo porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia transportu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
Uwzględniając powyższą normę kompetencyjną, Prezydent Miasta Płocka przedstawia Radzie Miasta Płocka projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu zbiorowego.
Na dokonanie powyższej czynności została wyrażona zgoda Rady Gminy Radzanowo w wyniku podjętej uchwały nr XL/265/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego transportu drogowego.
Wprowadzenie w życie porozumienia pozwoli na realizację przez Gminę - Miasto Płock usług przewozowych na terenie Gminy Radzanowo, na trasie Brochocin - Płock.
Gmina - Miasto Płock wykonywać będzie powierzone zadanie poprzez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 27 stycznia 2010, godzina 11:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 245
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji