Uchwała Nr 449/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Jadwigi i Ryszarda Grzelak, Agnieszki i Pawła Brzozowskich, Małgorzaty i Andrzeja Przemyłskich oraz Katarzyny i Mariusza Matczaków do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 449/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca  2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Jadwigi i Ryszarda Grzelak, Agnieszki i Pawła Brzozowskich, Małgorzaty i Andrzeja Przemyłskich oraz Katarzyny
i Mariusza Matczaków do projektu Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 03 października 2003r. przez Jadwigę i Ryszarda Grzelak, Agnieszkę i Pawła Brzozowskich, Małgorzatę i Andrzeja Przemyłskich oraz Katarzynę i Mariusza Matczaków, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący braku ciągu pieszego na terenie oznaczonym na rysunku projektu planu symbolem 13MW, wzdłuż działek o nr ew. od 646/6 do 646/10  – odrzucić w całości.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.


W dniu 03.10.2003r. Jadwiga i Ryszard Grzelak, Agnieszka i Paweł Brzozowscy, Małgorzata i Andrzej Przemyłscy oraz Katarzyna i Mariusz Matczakowie złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie wnoszący kwestionują brak pasa ciągu pieszego usytuowanego pomiędzy działką 646/5 a działkami 646/6 do 646/10. Jako uzasadnienie zarzutu podają, iż przedmiotowy ciąg umożliwi lepszy dostęp do liczników pomiarowych gazu, usytuowanych w ogrodzeniach posesji. 
 Po analizie treści w/w pisma zostało ono uznane jako protest do przedmiotowego projektu planu.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 1102/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.
Wydzielenie ciągu pieszego z działki 646/5 (obecnie numer 646/41), zgodnie
z wnioskiem wnoszących protest, naruszyłoby interes prawny Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – użytkownika wieczystego przedmiotowej działki. 
W projekcie planu działka ta przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Proponowany ciąg pieszy służyłby tylko i wyłącznie zaspokojeniu interesu osób wnoszących protest.

Dostęp do liczników gazu można zapewnić w inny sposób, np. poprzez ustanowienie za zgodą użytkownika wieczystego działki nr ew. 646/41 odpowiednich służebności.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w całości.


Przewodniczący                
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 594
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji