UCHWAŁA NR 480/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do składu Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

UCHWAŁA NR 480/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie: wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz. 567) oraz § 4 uchwały Nr 414/XXV/2012r. Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie powołania „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego", Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
W miejsce Radnej Pani Magdaleny Lewandowskiej delegować Radnego Rady Miasta Płocka do Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego w osobie Pana Piotra Kubery.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

     
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 623
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji