UCHWAŁA NR 87/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

UCHWAŁA NR 87/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 art. 30 ust.1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 7a ust. 1, 2 i 3  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.423), Rada Miasta Płocka uchwala:

§1

W Regulaminie, który stanowi załącznik do Uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Uchwały nr 684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele środowisk kultury, przedstawiciel komisji merytorycznej Rady Miasta Płocka oraz przedstawiciel wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Płocka”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 631
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji