projekty uchwał
Sesja XLIX - 24-06-2014

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż  w dniu 24 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula),  pl. Stary Rynek 1  (I piętro) odbędzie się XLIX Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Porządek obrad    

1/ Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, który został 

wypracowany w ramach projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach PO KL.

4/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2013 rok.

5/ Informacja z realizacji Programu „Karta Seniora” w  2013 roku. 

6/ Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2012-2013.

7/ Przyjęcie protokołu z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka i Rady Powiatu Płockiego z dnia 

    12.05.2014 roku.

8/ Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z 27.05.2014 roku.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok,

b) rozpatrzenie  sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock,

c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok,

2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok:

a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2013 rok,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,

3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,

4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,

5. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,

6. zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r.,  Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010r. oraz Uchwałą Nr 644/XXXVII/13 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r.,

7. ustalenia regulaminu porządkowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku,

8. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,

9. wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości o numerach ewidencyjnych 85/1 i 86 położonych przy ul. Jędrzejewo o łącznej pow. 1,9798 ha stanowiących własność osób prywatnych na nieruchomość położoną przy ul. Urodzajnej o numerze ewidencyjnym 87/3 o pow. 2,0178 ha stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock,

10. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

12/ Interpelacje i zapytania radnych.

13/ Odpowiedzi na interpelacje.

14/ Sprawy różne.

15/ Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 17 czerwca 2014, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 739
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji