UCHWAŁA NR 326/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 326/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806,  Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w określonej wysokości, przez:
1) Gminę Płock – Szkołę Podstawową nr 15, w zakresie usług dostępu do internetu
a) w 2008 roku – 1.200,00 (tysiąc dwieście) złotych,
b) w 2009 roku – 1.310,00 (tysiąc trzysta dziesięć) złotych,
c) w 2010 roku – 110,00 zł (sto dziesięć) złotych,
2) Gminę Płock – Miejskie Przedszkole nr 14, w zakresie usług dostępu do internetu
a) w 2008 roku – 390,00 (trzysta dziewięćdziesiąt) złotych,
b) w 2009 roku – 280,00 (dwieście osiemdziesiąt) złotych,
3) Gminę Płock – Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2, w zakresie usług telefonii komórkowej
a) w 2008 roku – 1.100,00  (jeden tysiąc sto) złotych,
b) w 2009 roku – 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych,
c) w 2010 roku – 630,00 (sześćset trzydzieści) złotych.


§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok: dział 801 rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr 15, dział 801 rozdział 80104 Miejskie Przedszkole Nr 14, dział 854 rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, Budżet Miasta Płocka na 2009 rok oraz Budżet Miasta Płocka na 2010 rok.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez placówki oświatowo - wychowawcze umów, których przedmiotem są usługi telefonii komórkowej oraz usługi internetowe, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Wartość planowanego zaangażowanie środków budżetowych,  wynosi 6.520,00 zł. (w roku 2008 – 2.690,00 zł., w roku 2009 – 3.090,00 zł., w roku 2010 – 740,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 30 kwietnia 2008, godzina 15:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 494
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji