UCHWAŁA Nr 211/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu Małż. Bożeny i Ryszarda Jaroszewskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka

UCHWAŁA Nr   211/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Małż.  Bożeny i Ryszarda Jaroszewskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy
ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806), oraz Uchwałą nr 421/XXXIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lutego 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku i § 4 Uchwały nr 781/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka , po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku wniesionego w dniu 6 marca 2003 r. przez Małż. Bożenę i Ryszarda Jaroszewskich Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Zarzut odrzucić w części nieuwzględnionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 592/2003 z dnia 08 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


W dniach od 12 lutego do 17 marca 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej
i Zglenickiego w Płocku.
W dniu 19 marca 2003 wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Małż. Bożeny i Ryszarda Jaroszewskich. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego
w Płocku, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Małż. Bożenę i Ryszarda Jaroszewskich w zakresie przeznaczenia terenu, którego jest właścicielem zgodnie z danymi ewidencyjnymi i którego też pismo dotyczy.
W piśmie Zgłaszający zarzut wnioskują o dokonanie zmian w projekcie planu, gdyż ich zdaniem zapisy wyłożonego projektu planu, dotyczące przeznaczenia działki nr ewid. 55, której są właścicielami, pozbawiają ich dojazdu do w/w działki oraz jej zaopatrzenia w media.
Zarządzeniem Nr 592/2003 z dnia 08 sierpnia 2003 roku Prezydent Miasta Płocka biorąc pod uwagę interes prawny Zgłaszającej postanowił o częściowym uwzględnieniu przedmiotowego zarzutu. Zgodnie z żądaniem zgłaszających zarzut dokonano zmiany zapisu projektu planu poprzez:
przesunięcie linii rozgraniczającej ulicy Dobrzyńskiej. Zmieniono klasyfikację w/w ulicy z ulicy głównej na ulicę zbiorczą, zmniejszając tym samym jej szerokość w liniach rozgraniczających, co spowodowało zlikwidowanie kolizji z budynkiem zrealizowanym na w/w działce oraz zmniejszenie powierzchni działki zajętej pod ulicę Dobrzyńską,
przesunięcie projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KZ1/2 w kierunku zachodnim,
stworzenie dla w/w działki dostępu do ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 18KD1/2.
Powierzchnia działki zajęta pod ulice w wyłożonym projekcie planu ok.3400m kw., powierzchnia działki zajęta pod ulice po częściowym uwzględnieniu zarzutu ok.2000m kw.,
Zarzut w zakresie dotyczącym pozbawienia mediów jest bezpodstawny – ewentualna przebudowa przyłączy do przedmiotowej nieruchomości musi być uwzględniona w procesie realizacyjnym projektowanego układu komunikacyjnego i wykonana na koszt podmiotu powodującego konieczność ich przebudowy, co nie stanowi przedmiotu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane poszerzenie ulicy Dobrzyńskiej spowodowane koniecznością dostosowania jej parametrów do warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać w/w droga, na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych, jak i planowane skrzyżowanie z  projektowaną ulicą zbiorczą oznaczoną  na rysunku planu symbolem 3KZ1/2, stanowiącą istotny element w planowanym układzie komunikacyjnym w północno-zachodniej części miasta, uniemożliwiają całkowite ominięcie działki będącej własnością Zgłaszających zarzut.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać zapisy projektu planu w formie przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznaje się, że zarzut p.p. Bożeny i Ryszarda Jaroszewskich winien być w przedmiotowej części odrzucony. Niemniej, zgodnie z przepisami art. 36 wymienionej wyżej ustawy, właściciel, lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu lub korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może żądać od gminy odszkodowania, wykupienia lub jej zamiany.

 

Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 09:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 266
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji