UCHWAŁA Nr 343/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 168/XI/07 Rady Miasta Płocka w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m2 wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży .

UCHWAŁA Nr 343/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 168/XI/07 Rady Miasta Płocka w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m2 wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128;  Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327), oraz art 34  ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: Dz. U Nr 281 poz. 2782 z 2004 r.; Dz. U. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 1459 z 2005 r.; Dz. U. Nr 104 poz. 708 z 2006 r.,Dz.U. Nr173 poz. 1218 z 2007r.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 168/XI/07 Rady Miasta Płocka w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m2 wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie
Uchwałą nr 168/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku lokal użytkowy położony w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o powierzchni 48,46 m2 został przeznaczony do sprzedaży z przyznaniem pierwszeństwa najemcy w jego nabyciu.
Z uwagi na fakt, iż dotychczasowy najemca Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna nie skorzystały z prawa pierwszeństwa w nabyciu i opróżniły lokal, zasadnym jest uchylić w całości uchwałę nr 168/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m2 wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży.
Powyższy lokal należy sprzedać trybem przetargowym zgodnie z uchwałą nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 352
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji