Uchwała Nr 434/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: ustalania zasad i upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do nabywania przez Gminę Płock nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą “Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka”.

Uchwała Nr 434/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie: ustalania zasad i upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do nabywania przez Gminę Płock nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą “Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001 roku Nr 129 poz 1447, Dz.U. Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 roku Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003 roku Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. Z 2004 roku Nr poz.39) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje: 

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania o nabywaniu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wraz z określeniem powierzchni nabywanego gruntu przez Gminę Płock z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. “Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka”, jeżeli ceny transakcyjne przekraczają kwotę 100.000,- złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 2

Upoważnienie wymienione w §1 obejmuje również decydowanie w sprawach przeprowadzania transakcji zamian nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. “Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka” na wybraną przez Prezydenta nieruchomość, jeżeli łączna wartość nieruchomości zamienianych oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza 200.000,- złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

 Po wybudowaniu nowego mostu przez rzekę Wisłę w Płocku, dla zapewnienia dobrej organizacji ruchu pojazdów jadących od mostu przez skrzyżowanie z ulicą Wyszogrodzką w kierunku północnym, koniecznym jest wybudowanie nowego odcinka drogi.

 W związku z powyższym w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na rozpoczęcie inwestycji p.n. “Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka”. Trwają prace planistyczne celem określenia przebiegu granic powyższej inwestycji oraz przy wydzieleniu gruntu niezbędnego pod jej realizację.

 Mając na uwadze konieczność wyeliminowania stawiania nowych budynków na odcinku planowanej drogi do czasu wydania decyzji lokalizacyjnej dla tej inwestycji, należy rozpocząć rozmowy z właścicielami nieruchomości w sprawie wykupu lub zamiany tych nieruchomości na inne. Nabycie  nieruchomości przez Gminę Płock na podstawie aktów notarialnych nie spowoduje konieczności przeprowadzania procedury wywłaszczeniowej.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi określanie zasad w sprawie nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych. W związku z tym, że Uchwała Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001 roku upoważnia Zarząd Miasta Płocka (obecnie Prezydent) do samodzielnego decydowania w sprawach nabywania nieruchomości do zasobu gminnego jeżeli cena transakcyjna nie przekroczy 100.000,- złotych oraz upoważnia do transakcji zamian nieruchomości w przypadku jeżeli łączna wartość nieruchomości zamienianych oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 200.000,- złotych, niniejsza uchwała obejmuje upoważnienie Prezydenta Miasta Płocka do nabywania nieruchomości o cenach transakcyjnych przekraczających 100.000,- złotych oraz dokonywania umów zamiany nieruchomości o łącznej wartości powyżej 200.000,- złotych z przeznaczeniem ich na realizację inwestycji p.n. “Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 09:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 746
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji