UCHWAŁA NR 1000/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o powierzchni 142,07 m2 przy ul. Tumskiej 5.

UCHWAŁA NR 1000/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o powierzchni 142,07 m2 przy ul. Tumskiej 5.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wyrazić  zgodę na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 142,07 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Tumskiej 5.

§ 2

Wyrazić zgodę na wynajęcie powyższego lokalu Pani Danucie Matysiak i Halinie Holewa z przeznaczeniem na bar mleczny na okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2009 r.

§ 3

Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Pismem z dn. 19.09.2003 r. Pani Danuta Matysiak i Halina Holewa właścicielki baru mlecznego przy ul. Tumskiej 5 zwróciły się do Prezydenta Miasta Płocka o wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Tumskiej 5. Pani Danuta Matysiak i Halina Holewa użytkują lokal przy ul. Tumskiej 5 od 1990 r.
W dn. 19.12.2000 r. na kolejny wniosek zainteresowanych, Uchwałą Nr 307/XVI/03 z dn. 28.10.2003 r. Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego na najem lokalu przy ul. Tumskiej 5 i wynajęcie go Pani Danucie Matysiak i Halinie Holewa z przeznaczeniem na bar mleczny. Koniec okresu najmu ustalony został na dzień 31.12.2006 r. Stawka za najem obowiązuje w wysokości 20,00 zł/m2. 

Zgodnie z zasadami najmu gminnych lokali użytkowych, przyjętymi Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r. gminne lokale użytkowe wynajmowane są w trybie publicznych przetargów nieograniczonych (licytacji na wysokość stawki czynszu). Bez przetargu wynajęcie lokalu nastąpić może na potrzeby organizacji społecznych, kulturalnych, oświatowych, szkół itp. W innych przypadkach decyzje o wyłączeniu danego lokalu spod działania w/w uchwały (tj. wyłączeniu lokalu z trybu przetargowego) i wynajęciu go na inny niż w/w cel może, zgodnie z § 6 podjąć Rada Miasta Płocka. Wysokość stawki czynszu w lokalach wyłączonych spod przetargu ustala Prezydent Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.   

Zgodnie z informacją wnioskodawczyń z usług baru korzysta szerokie grono osób starszych, bezdomnych, ludzi z najuboższych rodzin. Bar stosuje niskie marże przez to dostępny jest dla ludzi z minimalnymi dochodami.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 318
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji