UCHWAŁA NR 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat.

UCHWAŁA NR 236/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230,  z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675,  Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz 1323 oraz z 2011r. Nr 64 poz 341, Nr 106 poz.622 i Nr 115, poz. 673) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
§ 1 Uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach nabywania do zasobu gminnego:
a) nieruchomości
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- jeżeli wartość nie przekroczy 1.000.000,- złotych.

§ 2
§ 7 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do obciążania nieruchomości gminnych służebnościami, do wykonania prawa zrzeczenia się ustanowionych już służebności , do wyrażania zgody na ustanowienie na rzecz Gminy - Miasto Płock  służebności gruntowych i przesyłu bez względu na ich wartość oraz do ustanawiania na nieruchomościach gminnych prawa użytkowania”.

§ 3
Pozostała treść uchwały uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku pozostaje bez zmian.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                             Wiceprzewodniczący
                        Rady Miasta Płocka


                      Artur Jaroszewski

 

U Z A S A D N I E N I E


 Uchwałą nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku  Rada Miasta Płocka upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach nabywania, zbywania i zamiany  nieruchomości a także wydzierżawienia nieruchomości gminnych w granicach określonych w uchwale.
Powyższe umocowanie nie obejmuje  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ponieważ systematyce kodeksu cywilnego lokal taki nie jest nieruchomości a stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest rozszerzenie umocowania o przedmiotowe prawo.
Uzupełnienia wymagają również zapisy dotyczące służebności. Uchwała z 2007r. dotyczyła jedynie obciążania służebnością nieruchomości gminnych. Z uwagi na pojawiające się przypadki konieczności zrzeczenia się bezprzedmiotowych służebności oraz ustanowienie na rzecz Gminy - Miasto Płock służebności gruntowych i przesyłu niezbędne jest uzupełnienie umocowania w tym zakresie.
Podjęcie uchwały w przedłożonej treści spowoduje skrócenie procedury załatwiania spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w/w zakresie przez co usprawnione zostanie działanie Urzędu w tej materii.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 577
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji