Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 269/XVIII/07
PLAN PRACY RADY MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK

PLAN PRACY RADY MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK

 

Lp.

Data posiedzenia Sesji

Temat Sesji

Jednostka przygotowująca materiały

Komisja wiodąca

1

29 styczeń 2008 r.

1. Aktualna informacja na temat zagospodarowania placu Nowy Rynek oraz budowy innych obiektów wielkopowierzchniowych.

2. Analiza finansowa funkcjonowania Spółki Komunikacja Miejska Płock – stan taboru, zatrudnienie, koszty działalności zarządu i utrzymania, wydatki z budżetu miasta na refundację i rekompensatę wynikającą ze stosowania obniżonych cen biletów za okres 2006 i 2007 (przybliżona).

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

Prezydent Miasta Płocka

Prezydent Miasta Płocka

Komisja Gospodarki Komunalnej

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki FinansowejKomisja Rewizyjna

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

2

26 luty 2008 r.

1. Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

Prezydent Miasta Płocka

Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisja Polityki Społecznej Komisja Gospodarki KomunalnejKomisja Polityki Społecznej

Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

3

18 marzec 2008 r.

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

2. Podjęcie uchwał.

3. Sprawy różne.

Prezydent Miasta Płocka
Komisja Polityki Społecznej
4

29 kwiecień 2008 r.

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2007 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2007 rok.

3. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2007 rok.

4. Podjęcie uchwał.

5. Sprawy różne.

Prezydent Miasta PłockaPrezydent Miasta Płocka

Komisja RewizyjnaKomisja RewizyjnaKomisja Rewizyjna

5

27 maj 2008 r.

1. Informacja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.

2. Ocena estetyki miasta, stan zieleni miejskiej oraz Skarpy Wiślanej.

3. Płockie Nabrzeże Wiślane – omówienie całokształtu inwestycji (w tym zapoznanie radnych z planami i założeniami).

4. Rozliczenie inwestycji pn. „Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do Katedry wraz z budową amfiteatru” – zakres wykonanych prac remontowych wraz z kosztami. Przedstawienie działań Urzędu zmierzających do wyegzekwowania należności za prace dodatkowe.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Prezydent Miasta PłockaPrezydent Miasta Płocka

Prezydent Miasta Płocka


Komisja Gospodarki KomunalnejKomisja Gospodarki Komunalnej

Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisja Rewizyjna
6

24 czerwiec 2008 r.

1. Informacja nt. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.

2. Informacja o waloryzacji płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach podległych Urzędowi Miasta Płocka.

3. Podjęcie uchwał.

4. Sprawy różne.

Prezydent Miasta PłockaPrezydent Miasta Płocka

Komisja Polityki SpołecznejKomisja Polityki Społecznej

7

Lipiec 2008 r.

Przerwa urlopowa8

26 sierpień 2008 r.

1. Realizacja polityki rewitalizacji Miasta Płocka za lata 2006

2007 przez spółki MTBS, ARS oraz z budżetu miasta

(współpraca z właścicielami kamienic) – wydatki i zakres prowadzonych prac. Plany na rok 2008 związane z rewitalizacją miasta.

2. Sprawozdanie z działalności Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej za rok 2007.

3. Podjęcie uchwał.

4. Sprawy różne.

Prezydent Miasta Płocka

Prezydent Miasta Płocka

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki FinansowejKomisja Polityki Społecznej, Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisja Gospodarki Komunalnej


9

30 wrzesień 2008 r.

1. Informacja w wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2008 roku.

2. Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia w mieście Płocku.

3. Informacja nt. funkcjonowania Spółki „Wisła Płock Spółka Akcyjna” za I półrocze 2008 roku.

4. Podjęcie uchwał.

5. Sprawy różne.

Prezydent Miasta PłockaPrezydent Miasta Płocka

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

Komisja Polityki Społecznej, Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Komisja Rewizyjna, Komisja Polityki Społecznej, Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

10

28 październik 2008 r.

1. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2007 rok.

2. Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.

3. Podjęcie uchwał.

4. Sprawy różne.

Prezydent Miasta PłockaPrezydent Miasta Płocka

Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

Komisja Polityki Społecznej

11

25 listopad 2008 r.

1. Perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje miejskie: miasto i spółki miejskie (przygotowanie przez Urząd Miasta analizy porównawczej uwzględniającej miasta porównywalnej wielkości).

2. Podjęcie uchwał.

3. Sprawy różne.

Prezydent Miasta Płocka

Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

12

30 grudzień 2008 r.


1. Przyjęcie Budżetu Miasta Płocka na 2009 rok.

2. Przyjęcie planu pracy Rady na 2009 rok.

3. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2009 rok.

4. Podjęcie uchwał.

5. Sprawy różne.

Prezydent Miasta Płocka

Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 577
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:38
  • Historia aktualizacji

  • 03 stycznia 2008, godzina 08:38 Aktualizacja danych
    03 stycznia 2008, godzina 08:34 Aktualizacja danych