UCHWAŁA 375/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 941/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Spółkę z o.o.

UCHWAŁA 375/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie: zmiany uchwały nr 941/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Spółkę z o.o.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.  Nr 144 poz. 1204 oraz z 2003 r Nr 137, poz. 1302) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1.


W Uchwale Nr 941/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Spółkę z o.o. (Dz. Urz. z 2001 r. Nr 264, poz. 6304) w Załączniku  Nr 1, w kolumnie 3 p.n. „Zasięg” wprowadza się następujące zmiany:
1)każdy zapis : „Strefa miejska” zastępuje się zapisem: „Strefa A”,
2)każdy zapis: „Strefa podmiejska I, przejazd między strefą miejską i I podmiejską, przejazd w II strefie podmiejskiej” zastępuje się zapisem: „Przejazd między strefą A i B, strefa B, przejazd między strefą B i C, strefa C”
3)każdy zapis: „Przejazd między strefą miejską i II podmiejską, przejazd między strefą I i II podmiejską” zastępuje się zapisem „Przejazd między strefą A i C”
4)każdy zapis: „Strefa miejska i podmiejskie” zastępuje się zapisem „Strefa A, B i C”

§ 2.


Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3.


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Uzasadnienie


W związku z Uchwałą Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej  lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., z dniem 1 lutego 2004 r. wejdą  w życie nowe oznaczenia stref przewozowych na liniach podmiejskich i podział obszaru świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na strefy A, B, C. Powyższe spowodowało konieczność zmiany oznaczenia stref w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 941/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Spółkę z o.o., w celu ujednolicenia obowiązującego nazewnictwa.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 289
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji