U C H W A Ł A Nr 88/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 740/XXXIV//00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 88/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 rokuw sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 740/XXXIV//00 Rady Miasta Płocka z
dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) i art. 4 ust.1 pkt. 5 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz. 414, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001, Dz.U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238, Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792 ) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Uchylić Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 740/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2000 r. i przyjąć jego nową treść ustaloną Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 88/VII/03
Rady Miasta Płocka z dnia 27.02.03 r.


Ośrodki wsparcia w postaci gminnych ognisk wychowawczych,
świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
wchodzące w skład Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka


A. Prowadzone przez organizacje pozarządowe:

1. Ośrodek Socjoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. Borowicka 3
Organizator: Oddział Rejonowy PCK w Płocku
2. Świetlica Miejska Nr 2, ul. Kościelna 8
Organizator: Parafia św. Benedykta
3. Świetlica Miejska Nr 3, ul. Kościuszki 22
Organizator: Zarząd Miejsko-Powiatowy TPD w Płocku
4. Świetlica Miejska Nr 6, ul. Słodowa 1
Organizator: Zarząd Miejski TPD w Płocku
5. Świetlica Miejska Nr 7, ul. Bartnicza 1a
Organizator: Oddział Rejonowy PCK w Płocku
6. Świetlica Miejska Nr 10, ul. Jakubowskiego 10
Organizator: Komenda Hufca ZHP w Płocku
7. Świetlica Miejska Nr 11, ul. Kościuszki 5
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta w Płocku


B: Prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku i wchodzące
w skład jego struktury organizacyjnej:

1. Świetlica Środowiskowa Nr 5 "Iskierka", ul. Otolińska 23
2. Ognisko Opiekuńcze "Smyk", ul. Otolińska 23
3. Świetlica Środowiskowa Nr 4 "Chatka Puchatka" , ul. Sienkiewicza 44
4. Świetlica Środowiskowa Nr 9 "Diabły Tasmańskie", ul. Norwida 7a
5. Świetlica Środowiskowa "Dom Marzeń", ul. Góry 7
6. Świetlica Środowiskowa "Promyk", ul. Walecznych 20
7. Świetlica Środowiskowa Nr 12 "Zaczarowany Ogród", ul. Browarna 6
Świetlica Środowiskowa "Słoneczny Krąg" , ul. Lachmana 1b
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 471
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji