UCHWAŁA Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 205/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, Dz.U.z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r.. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007 r.  Nr 48 poz. 327), art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266, Nr 69, poz.626) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust.1 dodaje się pkt.20 w brzmieniu:
“z osobami, które w trybie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art.  97  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji otrzymały przydział mieszkania pozostającego w dyspozycji organu wydającego decyzję, pod warunkiem przygotowania lokalu do zasiedlenia przez organ, w którego dyspozycji  lokal się znajduje  lub przez osobę wymienioną w decyzji”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U z a s a d n i e n i e

Wprowadzenie zmiany do uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, poprzez dodanie do § 2 ust.1 punktu 20, ma na celu uregulowanie kwestii najmu lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji organów Policji.
W dotychczasowym stanie prawnym brak było podstaw do zawierania umów najmu  z osobami posiadającymi decyzję o przydziale mieszkania wydaną przez organ Policji. Wprowadzenie do przedmiotowej uchwały zapisu “z osobami, które w trybie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art.  97  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji otrzymały przydział mieszkania pozostającego w dyspozycji organu wydającego decyzję, pod warunkiem przygotowania lokalu do zasiedlenia przez organ, w którego dyspozycji  lokal się znajduje  lub przez osobę wymienioną w decyzji” rozwiąże ten problem. 
Powyższy zapis rozstrzygnie również kwestię remontu lokali pozostających w dyspozycji organów Policji.
Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie proponowanych zmian należy uznać za celowe.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 295
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji