Uchwała Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku.

Uchwała Nr 850/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie  zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku.

Na podstawie art.18 a ust.1, 3, 4 i 6 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148; Dz. U. Nr 45, poz. 391; Dz. U. Nr 65, poz. 594; Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz.2135; Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64, poz. 565), art 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz.558; Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku, Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457),  art.12 w związku z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych zgodnie z art. 18a ust.3 i ust. 4 Ustawy o finansach publicznych” do Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.w wierszu I „Szkoły podstawowe” w kolumnie 2 „Źródła dochodów” punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek”,
2.w wierszu II „Przedszkola miejskie” w kolumnie 2 „Źródła dochodów” dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek”,
3.w wierszu III „Gimnazja” w kolumnie 2 „Źródła dochodów” punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek”,
4.w wierszu IV „Żłobki miejskie” w kolumnie 2 „Źródła dochodów” dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek”,
5.w wierszu V „Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo ­ wychowawcze w kolumnie 2 „Źródła dochodów” punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo - wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek”,
6.w wierszu VIII. „Miejski Zespół Obiektów Sportowych” w kolumnie 3 „Przeznaczenie dochodów” dodaje się punkt 8 w brzmieniu: „Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki”,
7.w wierszu IX.„Miejski Ogród Zoologiczny” w kolumnie 3 „Przeznaczenie dochodów” dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki”.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku z dniem 1 kwietnia b.r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych na podstawie art.18 a ust. 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych w jednostkach budżetowych wymienionych w Załączniku Nr 2  ww. Uchwały, w tym m.in. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, Miejskim Zespole Obiektów Sportowych oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych.
W celu umożliwienia Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu oraz Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych dofinansowania bieżącej działalności tych jednostek środkami gromadzonymi na rachunkach dochodów własnych a pochodzącymi z rozliczeń podatkowych proponuje się rozszerzenie katalogu wydatków o wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
Ponadto proponuje się rozszerzenie katalogu dochodów rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowo - wychowawczych o wpływy związane z umowami użyczenia i najmu lokali w budynkach administrowanych przez ww placówki zawieranych przez kierowników jednostek.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 147
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji