Uchwała Nr 901/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”.

Uchwała Nr 901/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: otrzymania dofinansowania projektu pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”.

Na podstawie art. 12 pkt.11 w związku z art. 4 ust.1 pkt.1, a także w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) w związku z uchwałą Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28  czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1) przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006” projektu o numerze Z/2.14/II/2.2/1175/05 pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”do kwoty 1.435.500,00 zł.,
2) ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt. 1, w szczególności w zakresie obowiązku zwrotu zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2

Realizację zabezpieczenia dokonać z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 na realizację projektu pn. ”Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006 konieczne jest podjęcie działań umożliwiających otrzymanie środków finansowych.
W związku z powyższym niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania.
Miasto Płock jako formę zabezpieczenia  proponuje weksel własny “in blanco” wraz z  deklaracją wekslową.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 226
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji