Uchwała Nr 300/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczanie Herbu Miasta i Barw Miasta.

Uchwała Nr 300/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczanie Herbu Miasta i Barw Miasta.


                              Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i § 3 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1.

Na wniosek Wydawnictwa Artystyczno – Reklamowego i Impresariatu Verba – Veritatis wyraża się zgodę na umieszczenie Herbu Miasta i Barw Miasta na winiecie gazety  “Nasz Płock – Nasze Miasto”.

§ 2.

Wzór winiety stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia pozostałych warunków używania Herbu Miasta i Barw Miasta.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie


 Pismem z dnia 29 lipca 2003 roku Wydawnictwo Artystyczno – Reklamowe i Impresariat Verba – Veritatis zwróciło się do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Miasta i Barw Miasta na winiecie gazety “Nasz Płock – Nasze Miasto”.
 Pierwszy projekt uchwały stanął pod obrady XIV Sesji Rady w dniu 26  sierpnia 2003 roku. W wyniku głosowania na wniosek Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej został zdjęty z porządku obrad. Radni w dyskusji postanowili, aby Wydawnictwo uzupełniło wniosek o wzór winiety gazety z Herbem i Barwami Miasta oraz numerem ISSN.
 W dniu 01.10.2003 roku Wydawnictwo dostarczyło wzór winiety gazety  z rozmieszczonymi Barwami i Herbem Miasta oraz numerem ISSN.

 Ponieważ w tym przypadku zgodę na używanie Herbu i Barw Miasta wyraża Rada Miasta, stąd niniejszy projekt uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 546
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji