UCHWAŁA NR 509/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

UCHWAŁA NR 509/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz  z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568), art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Dz. U. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28,  poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320;  z 2001 r. Dz. U. Nr.111, poz. 1194 i Dz. U. Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz.  362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 i z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966)   w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z  2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,  poz.1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081) uchwala  się, co następuje:

§ 1


Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr 887/III/99 Zarządu Miasta Płocka z dnia 30.09.1999r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 320
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji