Uchwała Nr 741/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”

Uchwała Nr 741/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203), art. 52  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15. z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz.594, Dz. U. Nr 96, poz.874, Dz. U. Nr 166, poz.1611, Dz. U. 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz.1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr  210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 698/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn.”Osiedle mieszkaniowe – dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 13”  wprowadza się następujące zmiany:
1)w tytule uchwały wyrazy „378/XXXI/04” otrzymują brzmienie „378/XXI/04”,
2)w § 1 wyrazy „378/XXXI/04” otrzymują brzmienie „378/XXI/04”,
3)w § 2 wyrazy „378/XXX/04” otrzymują brzmienie „378/XXI/04”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W uchwale Rady Miasta Płocka Nr 698/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku należy dokonać zmiany polegającej na wprowadzeniu w tytule uchwały, w § 1 oraz w § 2 nowego brzmienia numeru uchwały zmieniającej tj. „378/XXI/04”.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 180
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji