UCHWAŁA NR 68/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR 68/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie:  zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Na podstawie art 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 roku, Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1606 z 2005 roku, Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 267, poz. 2253, z 2006 roku Dz. U. Nr 73, poz. 501, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 145, poz. 1050, Dz. U. Nr 220, poz. 1600)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  


§ 1
W Uchwale Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006r. (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 156 z 10.08.2006 r., poz.6117) wprowadza się następujące zmiany:
 
1.W § 3 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:
„Umorzenie należności może nastąpić także ze względu na ważny interes publiczny.”

2.   § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „umorzenie należności następuje na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1  pkt. 1,2,4,7 oraz w ust.1a  również z inicjatywy wierzyciela.”

3.   W § 6 ust. 1 po wyrazach: „o których mowa w § 3 ust. 1”, po przecinku  dodaje się:
      „ 1a”.

4.   W § 6 ust. 2 pkt. 1 po wyrazach : „zgodnie z § 3 ust. 1”, po przecinku dodaje się:
      „1a”    

5.   § 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1,2,4,7 oraz ust. 1a kierownicy budżetowych jednostek organizacyjnych Miasta Płocka oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie należności wraz z udokumentowanym uzasadnieniem i projektem dokumentu, o którym mowa w ust. 5.”

6.   § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „Skarbnik Miasta Płocka po dokonaniu analizy stanowiska, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3  przedkłada Prezydentowi Miasta Płocka projekt dokumentu, o którym mowa w ust. 5.”

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 962/LVII/06 z dnia 27.06.2006r. pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w Uchwale Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku związane są z rozszerzeniem katalogu przesłanek dających możliwość do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania spłaty należności pieniężnych miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Praktyka stosowania przepisów Uchwały wskazuje na potrzebę wprowadzenia możliwości umarzania ww. należności ze względu na ważny interes publiczny. Pozostałe zmiany w Uchwale mają charakter porządkowy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 206
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji