UCHWAŁA NR 299/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie programu pomocy regionalnej Miasta Płocka na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 299/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie programu pomocy regionalnej Miasta Płocka na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Płocka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, nieruchomości, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały, należące do przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Płocka.

§ 2

Pomoc na podstawie programu będzie udzielana zgodnie z  przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu UE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 138, poz. 969).

§ 3

Definicje:

1) aktywa niematerialne i prawne - aktywa, o których mowa w art. 2 lit. f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu UE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006);

2) beneficjent pomocy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną;

3) duży projekt inwestycyjny - nowa inwestycja, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1402);

4) działalność badawczo-rozwojowa - pozyskiwanie know-how w odniesieniu do produktów lub procesów, prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów  lub doświadczeń, włączając w to produkcję doświadczalną, próby techniczne produktów lub procesów, tworzenie niezbędnych udogodnień w tym zakresie oraz pozyskiwanie praw własności intelektualnej i przemysłowej, w odniesieniu do wyników prac;

5) intensywność pomocy - intensywność określona w art. 2 lit. h) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu UE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006);

6) małe i średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28 lutego 2004);

7) inwestycja początkowa - inwestycja, o której mowa w art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006);

8) nowa technologia - technologia, o której mowa w art. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.);

9) pomoc - oznacza wszelkie środki spełniające wszystkie kryteria przedstawione w art. 87 ust. 1 Traktatu WE;

10) produkt rolny - produkt rolny, o którym mowa w art. 2 lit. n) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24  października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006);

11) produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne - produkty, o których mowa w art. 2 lit. o) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006);

12) przedsiębiorca innowacyjny - przedsiębiorca wdrażający własną lub zakupioną nową technologię i dokonujący uruchomienia w oparciu o nią produkcji nowych, lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych lub zmodernizowanych usług;

13) przetwarzanie produktu rolnego - przetwarzanie, o którym mowa w art. 2 lit. p) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i  88  traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006);

14) rozpoczęcie prac - rozpoczęcie prac, o którym mowa w art. 2 lit. j) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006);

15) udział własny - nakłady inwestycyjne pochodzące ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, nie pochodzące ze wsparcia ze środków publicznych;

16) wprowadzenie produktu rolnego do obrotu - wprowadzenie produktu rolnego do obrotu, o którym mowa w art. 2 lit. q) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006).

§ 4

Program nie przewiduje udzielania pomocy na działalność:

1) związaną z produkcją pierwotną (uprawa/hodowla) produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) związaną z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne;

3) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, węgla i stali, włókien syntetycznych;

4) związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5) uzależnioną od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

§ 5

Ogólne warunki dopuszczalności pomocy:

1) złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Płocka o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji, o której mowa w § 7;

2) poniesienie, po dniu wejścia w życie uchwały, nakładów na nową inwestycję określoną w § 7;

3) utrzymanie nowej inwestycji na terenie Miasta Płocka przez co najmniej 5 lat od zakończenia jej realizacji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;

4) udział własny przedsiębiorcy związany z nową inwestycją wynoszący co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.


§ 6

Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem rozpoczęcia prac nad realizacją nowej inwestycji, o której mowa w § 7.

§ 7

1. Zwalnia się do 50 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wdrożeniem przez przedsiębiorcę własnej lub zakupionej nowej technologii i uruchomieniem w oparciu o nią produkcji nowych, lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych lub zmodernizowanych usług. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest poniesienie nakładów na nową inwestycję w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych. Za każde kolejne zainwestowane 10 tysięcy złotych zwalnia się dodatkowo do 50 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części.

2. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) 5 lat - jeżeli wartość inwestycji była mniejsza lub równa 3 milionom złotych;

2) 10 lat - jeżeli wartość inwestycji przekroczyła 3 miliony złotych i była mniejsza lub równa 10 milionom złotych;

3) 15 lat - jeżeli wartość inwestycji przekroczyła 10 milionów złotych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezydent Miasta Płocka potwierdzi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały, w przypadku wybudowania nowego budynku zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku.
4. Zwolnienie obowiązuje przez okres, na który zostało przyznane, pod warunkiem utrzymania nowej inwestycji.

§ 8

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych w związku z nową inwestycją zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy wydatki na:

1) nabycie własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, a w szczególności:

a) maszyny i urządzenia,
b) narzędzia, przyrządy i aparatura,
c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
d) infrastruktura techniczna;
3) nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, objętych najmem/dzierżawą w formie leasingu finansowego, innych niż budynki i budowle, w przypadku gdy leasing finansowy obejmuje zobowiązanie do nabycia środków trwałych z chwilą upływu okresu najmu/dzierżawy;

4) nabycie aktywów niematerialnych i prawnych.

2. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mały lub średni przedsiębiorca nabywane aktywa, o których mowa w ust. 1, muszą być nowe.

3. W przypadku nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty, lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki muszą być nabywane przez niezależnego inwestora, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się ceny nabycia środków trwałych w stosunku, do których udzielono już pomocy publicznej.

4. W  przypadku przedsiębiorcy innego niż mały lub średni przedsiębiorca koszt określony w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach inwestycji kwalifikujących się do objęcia  pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

5. Aktywa niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) muszą być wykorzystane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną;

2) muszą być uznane za aktywa podlegające amortyzacji;

3) muszą zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych;

4) muszą zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz aktywów niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694  z późn. zm.).

7. W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

§ 9

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nie podlegają:

1) budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością handlową;

2) budynki i budowle zajęte na stacje paliw.

§ 10

1. Maksymalną intensywność pomocy publicznej na wspieranie dużego projektu inwestycyjnego ustala się według wzoru

I = 0,4 x (50 mln EURO + 0,5 x B + 0,34 x C) – do 31 grudnia 2010r.
I = 0,3 x (50 mln EURO + 0,5 x B + 0,34 x C) – od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln EURO - nieprzekraczającą równowartości 100 mln EURO,

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln EURO.

2. Duży projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego wysokość pomocy ze wszystkich źródeł przewyższa 75 % maksymalnego dopuszczalnego wsparcia, jakie inwestycja o wartości 100 mln euro mogłaby otrzymać z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych, podlega notyfikacji.

§ 11

1. Maksymalna intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 40 % do 31 grudnia 2010r. oraz 30% od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego maksymalna intensywność pomocy brutto dla małych przedsiębiorców nie może przekroczyć 60 % (50% od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego maksymalna intensywność pomocy brutto dla średnich przedsiębiorców nie może przekroczyć 50 % (40% od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 12

1. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz  z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 11, albo wielkości pomocy regionalnej ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1, przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: na wspieranie nowych inwestycji albo na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

2. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz ze wsparciem ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11, albo wielkości pomocy ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1.

§ 13

Beneficjenci korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie mogą jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miasta Płocka.

§ 14

1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową ubiegający się o pomoc na podstawie § 7 uchwały zobowiązani są dołączyć do wniosku o przystąpienie do programu:

1) pozwolenie na użytkowanie budynku, tytuł prawny do nieruchomości;

2) oświadczenie o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

3) informację o powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;

4) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego oraz o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

5) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji na terenie Miasta Płocka przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia jej realizacji w przypadku dużego przedsiębiorcy lub 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;

6) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy  związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

2. Przedsiębiorcy innowacyjni ubiegający się o pomoc na podstawie § 7 uchwały zobowiązani są dołączyć do wniosku o przystąpienie do programu:

1) pozwolenie na użytkowanie budynku, tytuł prawny do nieruchomości;

2) oświadczenie o wdrożeniu przez przedsiębiorcę własnej lub zakupionej nowej technologii i uruchomieniu w oparciu o nią produkcji nowych, lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych lub zmodernizowanych usług, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

3) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego oraz o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

4) informację o powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wdrożeniem przez przedsiębiorcę własnej lub zakupionej nowej technologii i uruchomieniem w oparciu o nią produkcji nowych, lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych lub zmodernizowanych usług, na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały;

5) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji na terenie Miasta Płocka przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia jej realizacji w przypadku dużego przedsiębiorcy lub 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały;

6) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

3. Dokumenty dołączone do wniosku o przystąpienie do programu będą weryfikowane przez komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka.

4. Po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Płocka potwierdzenia o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy beneficjent składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 15

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną na podstawie programu dokonuje zgłoszenia do Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Prezydent Miasta Płocka potwierdza spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie programu.

§ 16

1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszego programu są zobowiązani do 15 stycznia każdego roku przedstawiać informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.).

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w programie, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 17

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat lub 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy od dnia zakończenia inwestycji.

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Płocka o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na postawie programu w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.).

§ 18

Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu nie może przekroczyć kwoty 10 milionów złotych.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 20

1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


 
UZASADNIENIE


Mając na uwadze konieczność stworzenia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju, zasadne jest wprowadzenie uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie programu pomocy regionalnej Miasta Płocka na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Płocka. Wskazana uchwała jest kolejną zachętą inwestycyjną mającą przyciągnąć inwestorów do Płocka oraz zwiększyć jego atrakcyjność pod względem inwestycyjnym. Dzięki przedmiotowej uchwale stworzymy kolejne narzędzie, które umożliwi inwestorom wykorzystanie optymalnych możliwości rozwojowych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 541
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji