UCHWAŁA Nr 174/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie pozbawienia odcinków ulicy Norbertańskiej dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

UCHWAŁA Nr 174/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie pozbawienia odcinków  ulicy Norbertańskiej  dotychczasowej kategorii drogi gminnej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art.8 ust.1 i art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozbawia się ulicę Norbertańską w Płocku, na odcinkach określonych w załączniku graficznym do uchwały, dotychczasowej kategorii drogi gminnej i zalicza się ją do dróg wewnętrznych z mocą od 1 stycznia 2008r.
2. Pozbawienie ulicy Norbertańskiej, na przedmiotowych odcinkach następuje ze względu na nie spełnianie przez drogę parametrów technicznych przewidzianych dla drogi publicznej.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


Uzasadnienie

Ulica Norbertańska w Płocku na całej długości została zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą nr 428/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie zaliczenia i przebiegu dróg publicznych do kategorii dróg gminnych (poz. 183 załącznika do w/w uchwały). O tym, że wskazane w załączniku graficznym odcinki ulicy Norbertańskiej w obecnej formie nie powinny być zaliczone do kategorii dróg publicznych i nie powinny posiadać statusu drogi gminnej stanowią względy techniczne oraz względy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego.
 
Przedmiotowa droga na dwóch odcinkach określonych w załączniku graficznym do uchwały, nie spełnia warunków technicznych wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zgodnie z art. 10 ust.1-2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. A zatem organem tym jest Rada Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 063
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji