UCHWAŁA Nr 283/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 686/XXXII/00 z dnia 24 października 2000 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonych w Płocku w obrębie 6 między ulicami: Otolińską i Targową oraz przy ul. Kwiatka 17.

UCHWAŁA Nr 283/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

 

w sprawie zmiany uchwały  Rady Miasta Płocka  Nr 686/XXXII/00 z dnia 24 października 2000 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonych w Płocku w obrębie 6 między ulicami: Otolińską i Targową oraz przy ul. Kwiatka 17.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,  Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz. U.  Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 25 poz. 213, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058,   Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, 720, 721) -  Rada Miasta Płocka postanawia:                      

§ 1


W  Uchwale Nr 686/XXXII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2000 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonych w Płocku w obrębie 6 między ulicami: Otolińską i Targową oraz przy         ul. Kwiatka 17 skreśla się: w § 1 uchwały pkt. 2 w całości.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady  Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

U  Z A S A D N I E N I E  

 

           Zabudowana nieruchomość położona w Płocku przy ul. Kwiatka 17, oznaczona nr ewid. dz. 733 i 728/11 o łącznej pow. 96 m2, zgodnie z Miejscowym  szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka położona jest na terenach staromiejskiej zabudowy z przewagą funkcji usługowych o szczególnych wymaganiach dotyczących formy i detalu architektonicznego promocja działalności usługowej wyróżniającej Stare Miasto. 
          Rada Miasta Płocka podjęła w dniu 24 października 2000 roku Uchwałę nr 686/XXXII/00 w sprawie sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonych w Płocku, w obrębie 6 między ulicami: Otolińską  i  Targową oraz przy ul. Kwiatka 17.
Były przeprowadzone  dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 17, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
          Z uwagi na małe zainteresowanie przedmiotową nieruchomością  wskazane byłoby uchylenie w części, Uchwały Rady Miasta  Nr 686/XXXII/00 z dnia 24.10.2000  r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 17 celem przekazania w aport jednej ze spółek komunalnych stanowiących własność Gminy Płock.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji