projekty uchwał
Sesja LVI - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 maja 2006r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LVI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Płocku w roku 2005 – wydatki na poprawę bezpieczeństwa w mieście Płocku w latach 2004 – 2005.
5.Informacja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
6.Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Płocka za lata 2004-2005.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok,
2)zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych,
3)uchwalenia „Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2006- 2013”,
4)przyjęcia ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcia realizacji zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 191/1 znajdującej się przy ulicy Miodowej w Płocku,
5)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
6)wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”,
7)zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006,
8)zmiany Uchwały Nr 869/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2006,
9)ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne,
10)ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom niepublicznym,
11)w sprawie zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów,
12)przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2006 mieszkańców Miasta Sierpca,
13)zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa,
14)przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku (uchwalonego Uchwałą 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r.),
15)zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ul. Skrajnej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1227/2, 1226/6 stanowiące własność gminy Płock na działki nr 1228/6 1248/3, 1228/2, 1248/1 stanowiące własność osób fizycznych i przyznania w ramach odszkodowania za działki nr 1228/7 i 1248/4 przejęte z mocy prawa pod drogę działek nr 1227/2, 1226/6,
16)zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 145/XX/91 z dnia 3 września 1991 w sprawie powołania Fundacji Płockiej,
17)ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla Prezydenta Miasta Płocka,
18)zmiany nazwy i nadania imienia publicznemu zespołowi szkół,
19)nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałem Specjalnym Nr 17 w Płocku,
20)założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego,
21)założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego,
22)skargi z dnia 05.02.2006 roku Pani Wandy Budmar,
23)delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał


8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 24 maja 2006, godzina 09:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 664
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji