UCHWAŁA NR 96/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od marca do grudnia 2011 rok.

UCHWAŁA NR 96/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od marca do grudnia 2011 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i § 9 ust. 2  Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 303/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.
Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2011 rok:
1.Komisji Rewizyjnej
2.Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
3.Komisji Gospodarki Komunalnej
4.Komisji Polityki Społecznej
5.Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
które stanowią załączniki odpowiednio od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Upoważnia się Przewodniczących Komisji do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planach pracy Komisji.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 352
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji