UCHWAŁA NR 416/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”.

UCHWAŁA NR 416/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie:  udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218 i z z 2008 r Nr 180, poz.1111) i art. 86 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Udzielić poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia  kredytu preferencyjnego do kwoty 61.969.500,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”.  

§ 2
Poręczenie obowiązuje w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie poręczenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.

§ 3
Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów miasta z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia poręczenia według prawa cywilnego lub poręczenia wekslowego do kwoty o której mowa w § 1 Uchwały powiększonej o należne odsetki, tj do łącznej kwoty 112.714.245,50 zł.

§ 5
Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2 tejże uchwały zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 roku.
§ 6
Traci moc Uchwała Nr 961/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku.

§ 7
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. planuje zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Maszewie  w celu osiągnięcia efektu ekologicznego.
W związku z powyższym spółka wnioskuje o udzielenie poręczenia finansowego do łącznej wysokości 112.714.245,50 zł. z tytułu kredytu (wraz z należnymi odsetkami) na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Wartość kredytu nie ulega zmianie.
Poręczenie będzie obowiązywało w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu.
W projekcie uchwały proponuje się ustanowienie poręczenia według prawa cywilnego lub poręczenia wekslowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji