Uchwała Nr 695/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr 695/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr 273 poz. 2703) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na:
1.udzielenie pomocy finansowej Gminie Radzanowo w wysokości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na dokonanie przebudowy drogi gminnej nr 19, na odcinku od ulicy Żyznej w Płocku do drogi wojewódzkiej nr 567 Płock – Płońsk, o długości 0,85 km,
2.zawarcie porozumienia z Gminą Radzanowo w celu realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2

Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, Zadanie Nr 71/PM/I/P – Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Gmina Płock i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie o wspólnej realizacji nowego odcinka drogi krajowej nr 60 łączącego nową przeprawę mostową od ronda na ul. Wyszogrodzkiej do Goślic. GDDKiA wyłoniła wykonawcę koncepcji i materiałów do decyzji lokalizacyjnej tego odcinka.
Ze wstępnych materiałów opracowanych przez projektanta wynika, że projektowany odcinek przetnie ul. Żyzną i  jej przedłużenie w Gminie Radzanowo (droga gminna Nr. 19). Ulica Żyzna i jej odcinek położony w Gminie Radzanowo jest wykorzystywany przez mieszkańców Płocka (głównie Podolszyc Północnych i Południowych, Borowiczek i Imielnicy) jako droga wyjazdowa z Płocka na północ w kierunku Płońska i Ciechanowa. Droga ta jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Przy modernizacji drogi uzasadnionym jest wykonanie infrastruktury ściekowej dla przejęcia ścieków sanitarnych  i wód opadowych. Fakt planowanej budowy drogi dojazdowej spowoduje “odcięcie” zachodniej części terenów gminy Radzanowo od możliwości wykonania kompleksowego rozwiązania w zakresie wodno – kanalizacyjnym. Dlatego też przy tworzeniu projektu Aglomeracji Płock (zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Miasta Płocka) uwzględniono miejscowości: Boryszewo Nowe, Kostrogaj, Boryszewo Stare,  Rogozino, Stróżewko w zlewni ciążącej do projektowanej oczyszczalni Wschód z przesłaniem ścieków kolektorem w ulicy Żyznej. Wnioskowana kwota 1 mln zł umożliwi wykonanie przebudowy drogi gminnej na terenie gminy Radzanowo oraz wykonanie głównych kolektorów ściekowych. Umożliwi to gminie staranie się o środki z funduszy celowych na rozbudowę systemu wodno – ściekowego.
W efekcie z wyremontowanej drogi korzystać będą w dużej części mieszkańcy Płocka, a Wodociągi Płockie będą świadczyć odpłatnie usługi w zakresie oczyszczania ścieków z miejscowości o których mowa powyżej.
Tak więc, mając na względzie słuszny interes mieszkańców Płocka i Gminy Płock należy udzielić pomocy Gminie Radzanowo przy przebudowie tej drogi.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 404
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji