Obwieszczenie o XLVII Sesji Rady Miasta
Obwieszczenie o XLVII Sesji Rady Miasta

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XLVII Sesja Rady Miasta.

Transmisja obrad dostępna będzie online na stronie www.plock.eu w zakładce „transmisja z sesji Rady Miasta Płocka” lub pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ0qvHlzOSAOGnKrst7ipcw.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
4) Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych.
5) Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta Płocka z 29 września 2022 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022-2049 (druk nr 842),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022 (druk nr 843),
3. zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 25 w Płocku (druk nr 827),
4. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 828),
5. zmiany uchwały nr 700/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 (druk nr 829),
6. przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Płocka na lata 2022-2024”
(druk nr 830),
7. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Płocku na lata 2022-2024 (druk nr 831),
8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy
ul. Browarnej (obr. 16) (druk nr 832),
9. dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (druk nr 833),
10. zmiany Uchwały nr 571/XXXIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Pszczelej (druk nr
834),
11. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
(druk nr 835),
12. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 836),
13. zmiany Uchwały Nr 773/XLV/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze
darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto (druk nr 840),
14. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 772/XVL/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (druk nr 841),
15. wyrażenia zgody na reprezentowanie Gminy-Miasto Płock w Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 844),
16. skargi z dnia 20 lipca 2022 r. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 837),
17. pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 28 lipca 2022 r. na działalność Urzędu Miasta Płocka (druk nr 838),
18. pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 7 września 2022 r. na działalność Urzędu Miasta Płocka (druk nr 839).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta Płocka.
 

Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 miesięcy temu (piątek, 21 października 2022, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Wydział Obsługi Rady Miasta Płocka
  • Ilość wyświetleń: 329
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 października 2022, godzina 10:09
  • Historia aktualizacji

  • 21 października 2022, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu