UCHWAŁA NR 691/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej.

UCHWAŁA NR 691/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z § 22 ust. 5 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753 i Nr 145, poz. 4427) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

 


Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej

Na mocy aktualnie obowiązującego § 5 ust. 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ustalony został obszar właściwości obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa – Praga w Warszawie.
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9 wskazanego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości obszar właściwości Sądu Okręgowego w Płocku – funkcjonującego w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie – obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie.
 Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego przedmiotowe rozporządzenie. Zgodnie z założeniami projektu Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało przeniesienie Sądu Okręgowego w Płocku z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie do właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Jednocześnie projekt zakłada pozostawienie spraw gospodarczych z obszaru Sądu Okręgowego w Płocku we właściwości Sądu Okręgowego  dla Warszawy – Pragi w Warszawie, a więc we właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 Proponowane zmiany zostały negatywnie zaopiniowane przez środowiska prawnicze z północnego Mazowsza oraz z Płocka.
 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku w dniu 7 kwietnia 2010 roku podjęło uchwałę, w której wyraziło zdecydowanie negatywną opinię w zakresie proponowanych zmian przedstawionych w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Przedmiotowa negatywna opinia została podzielona przez Prezesów Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.
 Podobne stanowisko zajęła Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku – organ adwokackiego samorządu zawodowego północnego Mazowsza, jak również płockie środowisko radców prawnych, które działa w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 Rada Miasta Płocka za zasadne uznaje argumenty zaprezentowane przez środowiska prawnicze, które podkreślają, iż proponowane zmiany kłócą się z historycznymi, geograficznymi i organizacyjnymi związkami okręgu płockiego – jako części Mazowsza – z Warszawą oraz budzą zastrzeżenia z punktu widzenia dobra państwa i uzasadnionego interesu jego obywateli, w szczególności w zakresie dostępności obywateli do sądu. Wprowadzenie zmian zburzyłoby naturalny i utrwalony mentalnie związek Płocka oraz innych miast północnego Mazowsza z Warszawą. Środowiska prawnicze wskazały również za bardzo niekorzystne wprowadzenie dychotomii w schemacie organizacyjnym władzy sądowniczej, która wiązałaby się z planowanym pozostawieniem spraw gospodarczych z obszaru Sądu Okręgowego w Płocku we właściwości Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie, a więc we właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie – pomimo dokonania planowanych zmian. Planowany podział na obszary właściwości sądów apelacyjnych nie przystawałby również do podziału terytorialnego państwa oraz do podziału właściwości sądów administracyjnych, zgodnie z którym obszar województwa mazowieckiego należy do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 Podkreślenia wymagają również związki prawniczych samorządów zawodowych  północnego Mazowsza z Warszawą. Płoccy radcowie prawni są członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, co w naturalny sposób wiąże się również z funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Płocku w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Płocka pragnie wyrazić swe zaniepokojenie planowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami oraz podzielić negatywną ocenę projektowanych zmian zaprezentowaną przez środowiska prawnicze.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 16:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 413
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji