Uchwała Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat.

Uchwała Nr 593/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku


w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,       Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543; z 2001roku Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz. 1800; z 2002 roku  Nr 25 poz. 253,  Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058,  z 2003 roku  Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; Dz.U. z 2004 roku Nr 6 poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§1


Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach nabywania nieruchomości do zasobu gminnego jeżeli wartość nie przekroczy 350. 000,- złotych.

§2


Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach wykonywania prawa pierwokupu bez względu na wysokość ceny transakcyjnej.

§3


Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym bez prawa do udzielania bonifikat, jeżeli wartość nieruchomości zbywanej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 200. 000,- złotych.


§4


Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach zbywania nieruchomości w trybie przetargu jeżeli wartość nieruchomości zbywanej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 350.000, - złotych oraz do wyboru formy przetargu.

§5


Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach przeprowadzania transakcji zamian nieruchomości w przypadkach jeżeli łączna wartość nieruchomości zamienianych oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego nie przekracza 400.000,- złotych.

§6


1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach wydzierżawiania i najmu nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat według następujących zasad:
a) na cele handlowe – grunty o powierzchni do 3.000 m² na okres do 10 lat,
b) pod parkingi oraz na cele produkcyjno – składowe, grunty o powierzchni do 5.000m² na okres do 10 lat,
c) pod uprawy – grunty o powierzchni do 5,00 ha na okres do 5 lat.

2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawierania umów o których mowa w §6 ust. 1.

§7


Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do obciążania nieruchomości gminnych służebnościami  bez względu na jej wartość.

§8 


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§9


Traci moc Uchwała Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat.

§10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2004r.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 listopada 2004, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 576
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji