KODEKS ETYKI RADNEGO MIASTA PŁOCKA
Załącznik Nr 20 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku

Załącznik Nr 20 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku

KODEKS ETYKI RADNEGO MIASTA PŁOCKA

PREAMBUŁA
Niniejszy Kodeks stanowi zbiór zasad, które obowiązują Radnych Miasta Płocka. Radni zostali obdarzeni władzą i zaufaniem przez mieszkańców Miasta, zatem swój mandat wypełniać winni ze świadomością, iż pełnią służbę publiczną wobec tychże. Jako osoby publiczne powinni w swych działaniach kierować się szczególnie wysokimi standardami etycznymi, a interes publiczny winni zawsze stawiać ponad interesem prywatnym i osobistym. Zdając sobie zaś sprawę, że ich działalność jest publiczna i jako taka podlega ocenie wyborców, winni postępować tak, aby nie zawieść zaufania, jakim zostali przez nich obdarzeni.

Artykuł 1

ZASADY POSTĘPOWANIA

Radny Miasta Płocka pełniący służbę publiczną powinien działać zgodnie z zasadami:
1) praworządności,
2) unikania konfliktu interesów,
3) bezstronności,
4) bezinteresowności,
5) nie nadużywania posiadanej funkcji,
6) jawności,
7) godnego zachowania.


Artykuł 2

ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI

Radny Miasta Płocka kieruje się w swoich działaniach przepisami prawa. Radny nie wykorzystuje nieścisłości prawnych do realizowania swoich osobistych interesów, interesów swoich bliskich oraz interesów swojej partii lub innych organizacji, których jest członkiem.

Artykuł 3

ZASADA UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW

Radny Miasta Płocka:
1) nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości,
2) nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty lub prywatny,
3) nie dopuszcza do powstania konfliktu pomiędzy interesem publicznym a osobistym lub prywatnym, nawet wtedy, gdy prawo tego nie zabrania,
4) w sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego,
5) nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych rozstrzygnięć,
6) nie występuje jako ekspert przedstawiający opinie niezgodne z interesami Miasta, w trakcie pełnienia swojej funkcji.

Artykuł 4

ZASADA BEZINTERESOWNOŚCI

Radny Miasta Płocka nie oczekuje i nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych i niematerialnych od osób i grup w sprawach, w których mógłby podejmować jakiekolwiek decyzje w ramach czynności wykonywanych przez radnego.


Artykuł 5

ZASADA NIE NADUŻYWANIA SPRAWOWANEJ FUNKCJI

Radny Miasta Płocka:
1) nie wykorzystuje sprawowanej funkcji do wywierania nacisku na urzędnika w celu realizacji interesów prywatnych lub osobistych,
2) nie wykorzystuje wiedzy zdobytej w wyniku sprawowanej funkcji do osiągnięcia korzyści prywatnych lub osobistych.

Artykuł 6

ZASADA BEZSTRONNOŚCI

Radny Miasta Płocka podejmując decyzje kieruje się zawsze przesłankami merytorycznymi.


Artykuł 7

ZASADA JAWNOŚCI

Radny Miasta Płocka:
1) utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami miasta i wyczerpująco informuje ich o swojej działalności publicznej,
2) nie może odmówić udzielania wyczerpujących informacji przedstawicielom mediów w sprawach związanych ze swoją działalnością publiczną i zobowiązany jest do udzielania informacji rzetelnych, uczciwych i dokładnych.
3) zobowiązany jest jasno i rzetelnie wypełniać oświadczenie majątkowe nie pomijając żadnych informacji.

Artykuł 8

ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA

Radny Rady Miasta:
1) nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa,
2) nie podejmuje działań, które mogłyby spowodować utratę zaufania obywateli do władzy publicznej,
3) nie podejmuje działań nie licujących z godnością Radnego Miasta Płocka, w szczególności takich, które mogłyby wywołać publiczne zgorszenie.

Artykuł 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Radny miasta Płocka zobowiązany jest przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.
2) Nad przestrzeganiem przez Radnych postanowień niniejszego Kodeksu czuwa Przewodniczący Rady Miasta Płocka.
3) Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Miasta Płocka jest upowszechnienie treści zawartych w Kodeksie wśród Radnych Miasta Płocka, a także zaznajomienie z nim społeczności lokalnej oraz mediów.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 217
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji