projekty uchwał
Sesja XXXV - 28-05-2013

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 maja 2013 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Zapoznanie się z działalnością Żłobków Miejskich i aktami prawa regulującymi opiekę nad dziećmi do lat 3.
4/Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.04.2013 roku.
5/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013,
3. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Mochowo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Mochowo do Izby Wytrzeźwień w Płocku,
4. wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe Tytuł: „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE –
Europejskiego Funduszu Społecznego,
5. zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,
6. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku,
7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płock a Gminą Łąck w sprawie: warunków współdziałania Gminy Miasto Płock oraz Gminy Łąck w zakresie wydzielenia obwodu oświetlenia ulicznego wraz z nowym układem pomiarowym dla punktów świetlnych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 i ul. Kutnowskiej, położonych na terenie Gminy Łąck,
8. ustalenia nazwy ulicy,
9. ustalenia nazwy ulicy,
10. ustalenia nazwy ulicy,
11. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku,
12. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku,
13. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska Targowa” w Płocku,
14. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Graniczna” w Płocku,
15. wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Karta Seniora”,
16. zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
17. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,
18. uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock,
19. wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka,
20. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 21 maja 2013, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 968
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji