Uchwała Nr 839/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Uchwała Nr 839/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) w związku z § 18 ust. 1 pkt. 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Delegować Pana Lecha Latarskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 545/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Dotychczas stosowaną praktyką było, iż delegatem Rady Miasta w Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku był Przewodniczący Rady Miasta. Po śmierci Pana Stanisława Nawrockiego – Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, na spotkaniu z Przewodniczącymi Klubów Radnych zapadła decyzja, iż projekt uchwały delegujący reprezentanta Rady Miasta do Konwentu PWSZ w Płocku zostanie przygotowany i przedłożony do uchwalenia z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miasta. Ponieważ do obecnej chwili Rada Miasta Płocka nie dokonała wyboru Przewodniczącego Rady, Radę w Konwencie reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Pan Lech Latarski, bez delegacji uchwały. Aby sformalizować sprawę reprezentowania Rady Miasta Płocka w Konwencie PWSZ w Płocku, proponuję delegować Wiceprzewodniczącego Rady Pana Lecha Latarskiego i taki zapis został poczyniony w projekcie uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 448
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji