UCHWAŁA NR 619/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego

UCHWAŁA NR   619/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku


w sprawie: zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego


Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; z 2002 r. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. Nr 96 poz. 874; Nr 162 poz. 1568 i Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Nr 11 poz. 96 i Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Nr 131 poz. 1091 i Nr 132 poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658; z 2009 r. Nr 62 poz. 504) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
W statucie Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Orkiestry upoważniony jest Dyrektor”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 

Zmianę w statucie wprowadza się w celu dostosowania zapisów do zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w samorządowych instytucjach kultury.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 235
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji