Uchwała Nr 266/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2003 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.

Uchwała Nr 266/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003roku


w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2003 przez miasto Płock szkołom         publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z  2002r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806 ) art. 80 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity   z 1996r. Dz.U. Nr 67, poz.329 z 1996r. ze zmianami Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001, Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362 , Nr 113, poz.984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200, poz.1683 z 2003r. Nr 6, poz. 65) oraz § 3 ust. 3 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1024/XLIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002r.  Rada Miasta Płocka postanawia :

1 1

Ustalić „Zasady udzielania dotacji w roku 2003 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  
1 2

Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta  Płocka

1 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 066
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji