UCHWAŁA NR 576/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie udzielenia dotacji celowej

UCHWAŁA NR 576/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miasto Płock na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2013 roku.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153) uchwala się co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miasto Płock na realizację zadań  „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2013 roku:
1) „Przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole”;
2) „Asystent edukacji romskiej”.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumień na realizację zadań, określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący  
                         Rady Miasta Płocka

                          Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 433
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji