Uchwała Nr 691/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmiany terminu współużytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

Uchwała Nr 691/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmiany terminu  współużytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1 i 4 , art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r  Nr 261, poz. 2603 ze zmianą Dz. U. Nr 281, poz. 2782) w związku z art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali  (Dz. U. z 2004 r. Nr 141  poz. 1492)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Przystąpić do ujednolicenia terminu trwania prawa wieczystego użytkowania w odniesieniu do udziałów w gruncie oddanych w użytkowanie wieczyste przez Gminę Płock osobom prawnym i fizycznym, jako prawa związanego z odrębną własnością lokali mieszkalnych sprzedanych przez Gminę Płock.
2. Przyjąć jeden termin dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym działki. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów.

§ 2

Upoważnia Prezydenta Miasta Płocka do decydowania w sprawie ustalenia terminu  współużytkowania wieczystego udziałów w gruncie  zgodnie z § 1 dla każdej księgi wieczystej oddzielnie.

§ 3

Koszty aktów notarialnych pokryje Gmina Płock.

§ 4

Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka zad. 3/WGM.II/ G  Sprzedaż mieszkań  Dział. 700 rozdział 70095  § 4430.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Z dniem 22-09-2004 r. wszedł w życie art. 3a dodany do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  „ .1. Przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością lokali, stosuje się następujące zasady:
art. 3a pkt. 1 ust. 3) ustala się jeden termin trwania prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym, niezależnie od daty wyodrębnienia lokalu, z którym jest związany udział w tym prawie.
pkt. 2. Jeżeli przy ustanawianiu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowania wieczystym tej działki. Z żądaniem takim może wystąpić także właściwy organ. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. ...”
Podjęcie uchwały jest niezbędne w celu realizacji obowiązujących zapisów ustawy o własności lokali oraz kontynuacji sprzedaży lokali gminnych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 284
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji