UCHWAŁA Nr 369/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Elżbiety Dąbrowskiej, Bożeny Brzezińskiej i Marioli Wojtalewicz do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.

U C H W A Ł A   Nr 369/XX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Elżbiety Dąbrowskiej, Bożeny Brzezińskiej i Marioli Wojtalewicz do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz. 1112 i z 2003r Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwałą
nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego
w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej
i Kutnowskiej wniesionego w dniu 16 czerwca 2003 r. przez Elżbietę Dąbrowską, Bożenę Brzezińską i Mariolę Wojtalewicz, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut odrzucić w kwestii dotyczącej przeznaczenia działki nr ew. 380/1 pod projektowany odcinek ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 5KL1/2 ( przedłużenie istniejącej ulicy Wysokiej ), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1197/2004
z dnia 6 stycznia  2004r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W dniach od 7 maja do 9 czerwca 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.
W dniu 16 czerwca 2003 wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Elżbiety Dąbrowskiej, Bożeny Brzezińskiej i Marioli Wojtalewicz. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Elżbiety Dąbrowskiej, Bożeny Brzezińskiej i Marioli Wojtalewicz w zakresie przeznaczenia terenu, którego zgodnie z danymi ewidencyjnymi są współwłaścicielkami.
W piśmie zgłaszające zarzut kwestionują zasadność:
1. zajęcia działki nr ew. 380/1 pod projektowaną ulicę Wysoką,
2. zajęcia części działki nr ew. 382 pod projektowane poszerzenie ulicy Kutnowskiej, wskazując jednocześnie na uniemożliwienie realizacji budynku mieszkalnego na przedmiotowych działkach, ze względu na przebieg projektowanych ulic i linii zabudowy oraz na radykalne obniżenie wartości nieruchomości.
Biorąc pod uwagę interes prawny zgłaszających zarzut Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1197 /2004 z  dnia 6 stycznia 2004r.  rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
uwzględnił w kwestii dotyczącej przeznaczenia części działki nr ew. 382 pod projektowane poszerzenie ulicy Kutnowskiej, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 1KG, nie uwzględnił w kwestii dotyczącej przeznaczenia działki nr ew. 380/1 pod projektowany odcinek ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 5KL1/2, stanowiący przedłużenie istniejącej ulicy Wysokiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
W wyniku uwzględnienia zarzutu w kwestii dotyczącej ulicy Kutnowskiej w projekcie planu rezygnuje się z przeznaczenia części działki nr ew. 382 pod projektowane poszerzenie tej ulicy.

Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia działki nr ew. 380/1 pod projektowany odcinek ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 5KL1/2 ze względu na następujące uwarunkowania:
przez teren działki nr ew. 380/1, będącej własnością wnoszących zarzut, przebiega kolektor sanitarny i deszczowy. Z informacji uzyskanych od Wodociągów Płockich Spółka z o.o. wynika, że w/w. kolektory są w złym stanie technicznym i wymagają zabiegów eksploatacyjnych, co przy braku dostępu do nich na tym odcinku jest niemożliwe. Zdaniem w/w. Spółki kolektory te powinny znaleźć się w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy;
utrzymanie w projekcie planu przedmiotowego odcinka ulicy wynika z konieczności zapewnienia dojazdów do działek nr ew. 382 i 381. Zgodnie z projektem planu działki te powinny posiadać obsługę komunikacyjną od projektowanego odcinka ulicy Wysokiej, a nie jak to ma miejsce obecnie od ulicy Kutnowskiej, będącej drogą krajową wyprowadzającą ruch tranzytowy z miasta w kierunku Kutna;
ulica Wysoka wraz z projektowanym odcinkiem, a także ulice: Podleśna i Osiedlowa stanowić będą podstawowy układ komunikacyjny osiedla. Pozostałe ulice, ze względu na ich nienormatywne szerokości,  projekt planu traktuje jako ciągi pieszo – jezdne;
projektowany odcinek ulicy poprawi obsługę komunikacyjną nieruchomości zlokalizowanych w tej części osiedla, w tym warunki dojazdu dla pojazdów straży pożarnej, służb ratowniczych i komunalnych;
ulica Wysoka na odcinku około 200m została już zrealizowana ( wykonane uzbrojenie oraz nawierzchnia), a projektowany nowy odcinek tej ulicy, o długości około 130m umożliwi dalszą realizację tej inwestycji;
ustalenia planu dotyczące przebiegu projektowanej ulicy lokalnej 5KL1/2 są zgodne
z ustaleniami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003 r. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Łąck zatwierdzonego Uchwałą Nr 22/V/94 Rady Gminy w Łącku z dnia 05.12.1994 r. (Dz.Urz.Woj. Płockiego z 1994r. Nr 9 poz. 134).

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Elżbiety Dąbrowskiej, Bożeny Brzezińskiej, Marioli Wojtalewicz winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie  planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości
w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszące zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 294
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji