UCHWAŁA Nr 303/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.

UCHWAŁA Nr 303/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.
               
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.g Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806) i Uchwały Nr 1035/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Płock, działającego jako Wspólnik w Zgromadzeniu Wspólników w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Płock do informowania Rady Miasta Płocka o zamiarze dokonania zmian wysokości kapitału zakładowego
Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na  obniżenie kapitału zakładowego w spółce Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. o kwotę 640 tys. zł /słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych/ poprzez dobrowolne, bez wynagrodzenia umorzenie 1280 /słownie: tysiąc dwustu osiemdziesięciu/ udziałów po 500,00 zł /słownie: pięćset złotych/ za każdy udział.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie

  Projekt Uchwały przedstawiony Radzie Miasta jest realizacją Uchwały Nr 1035/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku, dotyczącej zobowiązania Zarządu Miasta Płocka, reprezentującego Wspólnika Gminę Płock, do informowania Rady Miasta o zamiarze dokonania zmian kapitału zakładowego Spółek z udziałem Gminy Płock.
 
W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka reprezentujący Wspólnika Gminę Płock w ARS Sp. z o.o., informuje Radę Miasta Płocka o zamiarze obniżenia kapitału zakładowego w Spółce Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

Wniesione aportem w 2002r. nieruchomości Stary Rynek 10 i Stary Rynek 12 miały zawyżone wartości . Biegli rewidenci badając bilans Spółki za 2002r. zalecili dokonanie weryfikacji aportu. Tak więc po dokonaniu nowej wyceny nieruchomości w 2003r. umorzeniu podlega kapitał o wartości 640 000 zł, dzielący się na 1280 udziałów po 500 zł każdy.
Kodeks spółek handlowych w art. 199 k.s.h. zawiera instytucję umorzenia udziałów, w tym umorzenia za zgodą Wspólnika bez wynagrodzenia. Przedstawiona wyżej sytuacja, w której wartość wkładów rzeczowych została zawyżona, powodująca, iż de facto kapitał zakładowy nie posiada pokrycia, obliguje do powzięcia działań zmierzających do doprowadzenia do sytuacji zgodnej z przepisami prawa poprzez urealnienie wartości udziałów. Powyższe osiągnąć można poprzez zastosowanie instytucji umorzenia udziałów za zgodą Wspólnika (tzw. dobrowolne umorzenia) bez wynagrodzenia.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 294
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji