UCHWAŁA NR 838/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako działka nr 742/1.

UCHWAŁA  Nr 838/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako działka nr 742/1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 13 ust. 1, art 37 ust. 2 pkt 3  w związku z art 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ze zm. Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się  zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kwiatka oznaczonej jako działka nr 742/1 o pow. 660 m2 stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, na rzecz Stowarzyszenia Synagoga Płocka w Płocku na cele kulturalne nie związane z działalnością zarobkową z zastosowaniem bonifikaty od ceny w wysokości 99 % zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  
§ 2
Uchyla się Uchwałę Nr 894/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność  Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 7.  
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                    Przewodniczący        
                 Rady Miasta Płocka              


                     Tomasz Korga

 

 

U Z A S A D N I E N I E


  W dniu 21 lutego 2006r. została podjęta uchwała nr 894/LIII/06 Rady Miasta Płocka w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Synagoga Płocka w Płocku nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 742/1 o pow. 660 m2  przy ul. Kwiatka z udzieleniem bonifikaty od ceny w wysokości 99% w ciągu 1 roku od wykonania remontu i adaptacji budynku zlokalizowanego na ww. nieruchomości.
Wnioskiem z dnia 12.10.2010 roku Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku zwróciło się z prośbą o sprzedaż  z bonifikatą działki nr 742/1 przed wykonaniem remontu budynku z uwagi na problem z uzyskaniem poręczenia na przyznane środki finansowe pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Z chwilą nabycia prawa własności Stowarzyszenie będzie mogło spełnić wymóg poręczenia przyznanych środków europejskich poprzez wpis hipoteki w prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 331
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji