UCHWAŁA NR 423/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2009 - 2011.

UCHWAŁA NR 423/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie:  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka  na lata 2009 - 2011.

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485, Dz.U. z 2006r. Nr 66 poz. 469, Nr 120, poz. 826, Dz.U. z 2007r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558), art. 182 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 115 poz 793, Nr 176 poz. 1238), art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 oraz Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2009 - 2011, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Podstawą prawną działań gminnych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest Ustawa z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami), która określa zakres zadań, jakie winny być prowadzone na poziomie lokalnym. Na mocy art. 10 ust. 3 ww. Ustawy istnieje obowiązek uchwalania przez Radę Gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Z uwagi na ciągłość oraz coroczną powtarzalność działań prowadzonych przez miasto Płock w zakresie przeciwdziałania narkomanii, opracowano Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2009 – 2011.
W/w program jest oparty na założeniach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.
Przyjęcie wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań w wymienionym zakresie na terenie miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 555
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji