UCHWAŁA NR 223/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy Kolejowej, ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.

UCHWAŁA NR 223/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych  przy ulicy Kolejowej, ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:  
                                    
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych  oznaczonych jako działki:
a) nr 2 o pow. 1325 m2 przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem na cele handlowe
b) nr 578/3 o pow. 2407 m2 przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod parking
c) cz. nr 218/1 o pow. 555 m2 przy ul. Bielskiej z przeznaczeniem na cele handlowe
d) nr 219 o pow. 1648 m2 przy ul. Bielskiej z przeznaczeniem na cele handlowe
    na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki  nr 2 o pow. 1325 m2 przy ul. Kolejowej, nr 578/3 o pow. 2407 m2 przy ul. 1Maja , cz.nr 218/1 o pow. 555 m2 przy ul. Bielskiej i nr 219 o pow. 1648 m2 przy ul. Bielskiej w Płocku wystąpił dotychczasowy dzierżawca to jest Rynex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okres 11 lat.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umów dzierżawnych..
Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o wydzierżawieniu należą do Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 330
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji