UCHWAŁA Nr 346/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

UCHWAŁA Nr 346/XXIV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

Na podstawie art. 15 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717;  z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) i Uchwały Nr 948/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Stwierdza się zgodność projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

Uzasadnienie

Dokonano analizy zapisów projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku w zakresie zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku.

Dla terenu, znajdującego się w granicach projektu planu, w studium określono następującą politykę:
W zakresie społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego, jako główne cele rozwoju strategicznego zapisano:
„poprawę funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej;
ochronę walorów i zasobów przyrodniczych oraz poprawę stanu środowiska”                                 

Powyższym celom towarzyszą cele szczegółowe, tj.:
„dążenie do wielofunkcyjności struktury zagospodarowania przestrzennego (całego miasta i poszczególnych osiedli);
utrzymanie i rozwój terenów zielonych oraz ochrona krajobrazu naturalnego.”

W zakresie funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta, jako cel przekształceń przyjęto: stworzenie oferty lokalizacyjnej dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego o zróżnicowanych możliwościach finansowych;
Cele te osiągane będą przez:
- „wyznaczenie terenów dla rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego, jednorodzinnego o różnej intensywności i rezydencjalnego);
- ochronę terenów otwartych o wysokiej atrakcyjności dla lokalizacji urządzeń sportu i wypoczynku. 
Dla umożliwienia przestrzennej realizacji tych działań, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru planu, przyjęto w studium następujący układ struktury funkcjonalno-przestrzenej:
- „peryferyjne osiedla Podolszyce Pn i Pd, Imielnica, Parcele, Borowiczki, Radziwie, Winiary i Trzepowo, które są obszarami adaptacji i rozwoju mieszkalnictwa oraz usług i produkcji – jednak ograniczonych lokalizacyjnie i programowo do nie kolidujących z obszarami stricte mieszkaniowymi (strefami ciszy) …”
- „tereny o wybitnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych (dolina Wisły, jary Brzeźnicy i Rosicy i inne) stanowią kanwę utrzymania i rozwoju Przyrodniczego Systemu Ciągłego Płocka (PSCP)”

Ponadto, dla przedmiotowego terenu ustalenia Studium wskazują kierunki zagospodarowania przestrzennego:
- obszary adaptacji i intensyfikacji wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego,
- obszary o wiodącej funkcji przyrodniczej (zgodnie z przyrodniczymi i kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju przestrzennego – środowisko przyrodnicze dla terenu rzeki Rosicy jako: obszar wskazany do objęcia ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego; istniejący ciąg przyrodniczy  o znaczeniu ponadlokalnym).
 
Dla przedmiotowego terenu projekt planu miejscowego wyznacza tereny: 
1. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej,
2.  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ekspozycją na teren Jaru rzeki Rosicy,
3.  zieleni naturalnej, stanowiące Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru rzeki Rosicy,
4.  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzielonymi usługami,
5.  wód powierzchniowych śródlądowych,
6.  urządzeń gospodarki ściekowej,
7.  komunikacji (drogi : lokalne, dojazdowe, wewnętrzne, ciąg pieszy).
 

W związku z powyższym stwierdza się zgodność projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 maja 2008, godzina 13:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 160
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji