UCHWAŁA Nr 479/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 479/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera h w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220 z 2002 roku, Dz.U Nr 62, poz. 558 z 2002 roku, Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002r., Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r., Dz. U  z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w związku z art. 91 i art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 108 i art. 110 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U Nr 64 poz.593) art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych  (Dz.U Nr 62 poz. 718 z 2000r. Dz.U Nr 46 poz. 499 z 2001r., Dz.U.Nr 74 poz.676 z 2002r., Dz.U Nr 113 poz. 984 z 2002r., Dz.U z 2003r. Nr 65 poz. 595)  – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§ 1

 W postanowieniach statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18.05.1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego postanowieniami uchwały nr 739/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.12.2000r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uchwały Nr 1087/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz uchwały Nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 ust. 1 pkt 5  otrzymuje brzmienie:
„ 5) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej”.
2.§  1 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„ 9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
     
Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 016
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji