UCHWAŁA NR 610/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 610/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,                  z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,                   poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy w zakresie przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości przez Gminę - Miasto Płock:
 1) w 2010 roku – 1, 00 (jeden złoty) plus podatek VAT,
 2) w 2011 roku – 1, 00 (jeden złoty) plus podatek VAT,
 3) w 2012 roku – 1, 00 (jeden złoty) plus podatek VAT.

§ 2
Źródło finansowania: plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2010 - 2012.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 


UZASADNIENIE

 

 Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z dniem                            1 października 2008r. zmieniła przepisy ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych w ten sposób, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta są zobowiązani do przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych, którzy zalegają z alimentami przez okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczych (BIG). Są to firmy, działające na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, których przedmiotem działalności jest wyłącznie pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych. Na polskim rynku funkcjonują trzy biura informacji gospodarczej (w porządku alfabetycznym):                                                                        
1)  Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej SA we Wrocławiu,
2)   InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA w Warszawie,
3)  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w Warszawie.
 Ani przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ani przepisy ustawy                             o udostępnianiu informacji gospodarczych, nie zawierają regulacji dotyczących kryteriów wyboru biura informacji gospodarczej, w związku z powyższym, wybór konkretnego biura należy do organu właściwego wierzyciela realizującego ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 W związku z potrzebą zachowania ciągłości realizacji ustawowego zadania Gminy-Miasta              Płock, polegającego na obowiązku zgłaszania i aktualizacji danych dłużników alimentacyjnych                   do BIG zasadnym jest, aby umowa w tym przedmiocie została podpisana na okres dłuższy niż                  jeden rok. Stąd konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Płocka uchwały określajacej rodzaj zobowiązania oraz wysokość koniecznych do zaangażowania środków. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka, w związku z realizacją ww. umowy wynosi: 1 zł plus VAT – w 2010 roku, 1 zł plus VAT – w 2011 roku i 1 zł plus VAT w 2011r.    Są to symboliczne opłaty abonamentowe za dostęp do Systemu Ewidencji Dłużników w ciągu roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 246
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji